VTV Cà Phê Sáng - Trò chuyện cùng ông Nguyễn Khắc Trụ

Rượu Làng Vân Ông Trụ - Giữ gìn Tinh Hoa Làng Nghề - VTV thực hiện